Хайр Эрдэм Билиг

Гүйцэтгэлийн удирдлагын гишүүд

Мархаба Салих

Гүйцэтгэх Захирал

Хомыт Ержан

Төсөлийн удирдагч, Реклам менежмент Менежер
hayirproje1377@gmail.com

Ясин Күмисбек

Олон улсын харилцааны менежер,IT

Хамалият Ержан

Нягтлан бодогч